toy
toy bg

บทคัดย่อ
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดพระพุทธศาสนา
พัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2554)

    

บทเรียนสำเร็จรูป ชุดพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระ พระพุทธศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

เล่มที่ (1) ประวัติความสำคัญ ของพระพุทธศาสนา
chapter1chapter01

เล่มที่ (2) พุทธประวัติ

เล่มที่ (3) ชาดก

เล่มที่ (4) หลักพุทธธรรม

เล่มที่ (5) หน้าที่ของชาวพุทธ

เล่มที่ (6) มารยาทชาวพุทธ

เล่มที่ (7) พระสงฆ์ และการปฏิบัติต่อพระสงฆ์

เล่มที่ (8) การบริหารจิต เจริญปัญญา

 

 

 


PIMON CHAOHINFA
teaching innovation for
construction and development quality of sufficient life

toy


krutoy

อาจารย์พิมล ชาวหินฟ้า
โรงเรียนบ้านพลายชุมพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ครูสอนดี จังหวัดพิษณุโลก” (โครงการ สสค. ปีการศึกษา 2554)
ครูนวัตกรรม การสร้างและการพัฒนา คุณภาพชีวิตพอเพียง: ฉายส่องหาศิษย์ นิสสัยตัดแต่ง แต้มสีโลกทัศน์ ชี้วัดพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนการสอน ผ่านอัตลักษณ์ ของเครื่องมือ 4 ชนิด
ไฟฉาย ใช้ส่อง หาศิษย์ กรรไกร ลิขิต นิสสัย
แต้มสี โลกสวย ด้วยใจ บรรทัด ใช้วัด พัฒนา

(1) ไฟฉาย: แสงไฟ ฉายส่อง หาศิษย์ ค้นคิด พิศดู จุดเด่น
(2) กรรไกร: ตัดแต่ง จุดด้อย ที่เห็น เสริมสร้าง จุดเด่น ที่ถนัด
(3) แท่งสี: ดี–ชั่ว ถูก–ผิด คิดเป็น เคี่ยวเข็ญ เป็นภูมิ โลกทัศน์
(4) บรรทัด: สรรหา สาระ ปฏิบัติ ชี้วัด ศิลป์ศาสตร์ พัฒนา

   

igood media copyright
SUDIN CHAOHINFA : Administration and Producer
Copyright © 2010-2012 intelligence good media production house. All rights reserved. sudin.expert@yahoo.com