เรื่องสั้น เรื่องล้อเลียน ปี 2021

 

 

หน้าแรก - ชุมชน คนคิดดีวรรณกรรม - วิชาการ - บทความ เรื่องสั้น ร้อยกรอง เพลงภาพยนตร์ - บทภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่าง วิดีโอ มิวสิควิดีโอ
นิเทศศาสตร์ - วิชาเรียน บรรยาย ตำรา เอกสารการเรียน สื่อการเรียน ถาม ตอบ

เรื่องล้อเลียน :
เอกาปิฎก ฉบับภาษาไทย, เล่ม 1 หน้า 1 ข้อ 2, ว่าด้วย การปราบโกง.

อารัมภบท

สมัยหนึ่ง ครานั้น, ในยุคสมัยแห่งการระบาด ของโรคห่าร้าย ทำลายปอด. มีผู้คน ทั้งที่ด้อย และทั้งที่เด่นดัง บ้างก็มีอำนาจ บ้างก็มีจิตบ้าคลั่ง บ้างก็มีจิตสงบ บ้างก็พิการ บ้างก็แก่ บ้างก็เจ็บป่วยด้วยโรคอื่น แลรวมทั้งแพทย์ พยาบาลทั้งหลาย, ก็ไม่รอดพ้น จากการคุกคาม ของโรคห่าร้ายนั้น ไปได้เลย แม้แต่สักคนเดียว. คราต่อมา ผู้คนเหล่านั้น ก็ล้มตายไปเป็นอันมาก.

ผู้คนที่พากัน ล้มตายนั้น ต่างก็ติดเชื้อโรคระบาด จากแรงงานเถื่อนบ้าง จากผู้เล่นพนัน ในบ่อนเถื่อนบ้าง จากผู้เสพสุราบ้าง จากผู้เสพนารีบ้าง จากผู้เที่ยวเตร่เร่รอนบ้าง จากนักท่องเที่ยวต่างแดนบ้าง.

ครั้นแล้ว, ผู้ปกครอง ในสมัยนั้น ก็ไม่อาจ กระทำการป้องกันอันใด ได้สำเร็จลุล่วง เพราะเหตุแห่ง การละเว้น ไม่กระทำหน้าที่บ้าง กระทำหน้าที่บกพร่องบ้าง กระทำการรับส่วยบ้าง ของบรรดา ข้าราชการ ผู้รับผิดชอบ ในการป้องกัน ผู้เป็นพาหะแพร่เชื้อโรค เข้าสู่ประชาคม.

ครั้งนั้นแล, บรรดาราษฎร ผู้เกรงกลัวโรคระบาด จึ่งพากัน โจทก์ฎีกา แด่พระราชาบ้าง แด่หัวหน้าผู้ปกครองบ้าง แด่ศาลยุติธรรมบ้าง เป็นกรณี กรณีไป. เป็นเหตุบังเกิดวาระ การสืบสวนสอบสวน การทุจริต ในครานั้นขึ้น.

ครั้น หัวหน้าผู้ปกครองประเทศ รับการร้องเรียน จากบรรดา ประชาราษฎร์ ผู้ร้องทั้งหลาย, จึงเริ่มนโยบาย การปราบโกงขึ้น ในกาลแห่งมรณะนี้.

เมื่อกาลเวลา ล่วงไปได้ไม่นานแล หัวหน้าผู้ปกครองประเทศ ก็ไม่อาจกระทำการ ปราบโกง ได้สำเร็จเสร็จสิ้น ตามนโยบาย แต่อย่างใดเลย.

ท้าวสักกะ ท่านทั้งหลาย ! เพราะเหตุใดเล่า ประเทศไทย จึงปราบโกง ไม่สำเร็จ?

ประเทศไทย ปราบโกง ไม่สำเร็จ เพราะเหตุ 3 ประการ.

เหตุ 3 ประการ คือ -

(1) คนปราบ ยังมี “คติโกง” อยู่.

(2) คนโกง มีอิทธิพล เหนือ คนปราบโกง.

(3) คติโกง ยังมีอิทธิพล ครอบงำ ประชาชน.

เพราะเหตุดั่งนี้ ! ประเทศไทย คนไทย จึงประสบ ความเดือดร้อน ดุจไฟจากนรก แผดเผา, ดุจคนโง่เขลา ท่องเที่ยวไป ในภพแห่ง อบาย ทุคติ วินิบาต ตลอดสังสารวัฏ อันนับว่า เท่านั้นปี เท่านี้ปี หามิได้เลย.

 

คติโกง เป็นอย่างไรเล่า?

 

ท่านทั้งหลาย ! คติโกง คือ

หนึ่ง : “เมื่อตน ได้เปรียบ คนอื่น แล้ว รู้สึก สบายใจ”

สอง : “การเอาเปรียบ คนอื่นได้ คือ ความฉลาด”

ดูก่อน ! ท่านทั้งหลาย, คติโกง เป็นพฤติการ ที่มีมาแต่ บรรพบุรุษ หาได้มีมาแต่ในขณะปัจจุบันไม่.

ถ้าเช่นนั้น ! คติโกง มีอะไร เป็นบรรพบุรุษเล่า?

ท่านทั้งหลาย ! บรรพบุรุษ ของ คติโกง ย่อมคือ “สันดานโกง”

 

สันดานโกง เป็นอย่างไรเล่า?

 

ท่านทั้งหลาย, สันดานโกง คือ “รัก สิทธิ แต่ เกลียด หน้าที่”

ดูก่อน ! ท่านผู้เจริญ, คติโกง มิได้มีเพียงเท่านี้, คติโกง อุบัติขึ้น แลเจริญงอกงามไพบูลย์ เป็นอันมาก เพราะมีสหาย คอยเกื้อกูล บำรุงอยู่ ดุจขี้หูกับขี้ทูด ดุจกองคูตกับสุนัข ดุจกองปฏิกูลเน่ากับแมลงวัน.

 

คติโกง มีอะไร เป็น สหาย กระนั้นหรือ?

 

ดูก่อน ! ท่านทั้งหลาย, สหายใกล้ชิด ของ คติโกง คือ “สันดานริษยา”

 

สันดานริษยา เป็นอย่างไรเล่า?

 

ท่านทั้งหลาย ! คราใดที่บุคคลผู้นั้น รู้สึกไม่สบายใจ เมื่อเห็น คนอื่น ได้ดีกว่าตัวเอง นั้นแล บุคคลผู้นั้น ได้ชื่อว่า ผู้มี สันดานริษยา ดังนี้.

เราจักกล่าว หลักแห่ง อิทัปปัจจยตา เพื่ออนุเคราะห์ กุลบุตร กุลธิดา ทั้งผู้ชูสามนิ้ว ทั้งผู้ไม่ได้ชูสามนิ้ว ทั้งประสกนิกร ทั้งหมู่สงฆ์ บรรพชิต ทั้งผู้แทนราษฎร แล ทั้งผู้ปกครองบ้านเมือง ทุกผู้ทุกคน เพื่อยังประโยชน์ แลอำนวยผล ทั้งหมดทั้งสิ้น แก่มวลมหาชน แล ความไพบูลย์พูนสุข ในกาลอนาคต; เราจักกล่าวในบัดนี้;

เพราะเหตุที่มี คติโกง จึงมี ความเดือดร้อน, เพราะเหตุที่ มีความเดือดร้อน จึงมี การฟ้องร้อง, เพราะเหตุที่ มีการฟ้องร้อง จึงมี การสอบสวน เพราะเหตุที่ มีการสอบสวน จึงมี ความผิด, เพราะเหตุที่ มีความผิด จึงมี การติดคุก, ดังนี้แล.

 

จบ สูตรว่าด้วยการปราบโกง.

 

[ทำการสังคายนา เอกาปิฎก โดย สู่ดิน ชาวหินฟ้า (2021) - igoodmedia.net
10 มีนาคม 2564.

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]

thinking focus new idea today
คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี
หน้าแรก - ชุมชน คนคิดดีวรรณกรรม - วิชาการ - บทความ เรื่องสั้น ร้อยกรอง เพลงภาพยนตร์ - บทภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่าง วิดีโอ มิวสิควิดีโอ
นิเทศศาสตร์ - วิชาเรียน บรรยาย ตำรา เอกสารการเรียน สื่อการเรียน ถาม ตอบ
 


igood media copyright
 
SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net : Administration and Producer
Copyright © 2010-2021 intelligence good media homeschool.
All rights reserved. me@igoodmedia.net