igood media
HOME   | Articles - Book - Poem - SongAUTHOR  |  FILM SCHOOL  |  COMMUNICATION ARTS  |  MY BLOG

Blog film school

My Media channel

blog

1 หน้าแรก
2
บทความ
หนังสือเล่ม
ร้อยกรอง เพลง
3
บทภาพยนตร์
ภาพยนตร์สั้น
วีดิโอ มิวสิควีดิโอ
4
วิชาเรียนนิเทศศาสตร์
ตำราเอกสาร
สื่อการเรียน
 

 

 

:

.

.2560

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ] - CheapFlightsNow
line

:

.

igood-end2560

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

:

.

igood media
13 พ.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- ป.โท ม.แสตมฟอร์ด (Master degree: PG Signature - Stamford International University)เรียน ป.โท line

:

.

igood media
5 ม.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.

igood media
13 พ.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

:

.

.2560

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ] - CheapFlightsNow
line

สมบัติ อริยะชน

มี ศีล เป็น วินัย
มี อภัย เป็น ยา
มี อหิงสา เป็น อาหาร
มี ฌาน* เป็น อาภรณ์
มี การละนิวรณ์ เป็น นิวาส
มี ธาตุ - อายตนะ - ปฏิจจสมุปบาท* เป็น อารมณ์.

      [*ฌาน - ผลของสมาธิ]

      [*พิจารณา ทุกสิ่งที่ผัสสะ ในทุกกาละอารมณ์ ว่า (1) เป็นธาตุ - ดิน น้ำ ไฟ ลม อวกาศ วิญญาณ. (2) เป็นอายตนะ - ตา-รูป, หู-เสียง, จมูก-กลิ่น, ลิ้น-รส, กาย-สัมผัส, ใจ-อารมณ์. (3) ปฏิจจสมุปบาท - สิ่งซึ่งอาศัยกันและกันเกิด-ดับ]

igood-end
20 ม.ค. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

สัมพัทธภาพแห่งศรัทธา

[1]

6+3 เท่ากับ 9
5+4 ก็เท่ากับ 9
... เหมือนกัน

จะเห็นได้ว่า (คำตอบ) ไม่ได้มีแค่วิธีเดียว
ดังนั้น การเคารพความคิด
ของคนอื่นก็เป็นเรื่องที่ดี.

(ที่มา: จาก @line ... สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก - @SingleklekTH)

[2]

6+3 = 9
5+4 = 9
1+8 = 9
2+7 = 9
0+9 = 9

เมื่อมองในมุมบวก
จะเห็นว่า คำตอบ มีได้หลายวิธี.

และถ้ามองในมุมลบ
คำตอบ ยิ่งมีหลากหลายวิธี มากมาย เป็นอนันต์.

ดังนั้น
การเคารพความคิดของคนอื่น
ถ้าเป็นมุมบวก เป็นเรื่องที่ดี.
เพราะ ที่มาของคำตอบ ล้วนแต่เป็นสิ่งดี.

แต่ถ้าเป็นมุมลบ
ก็ไม่ควรเคารพ ให้เสียความรู้สึก.
ถ้าโต้แย้งได้ โต้แย้ง,
ถ้าโต้แย้งไม่ได้ ควรปล่อยวาง และ หลีกไป.

เพราะบุคคลเช่นนั้น
นอกจาก คุณช่วยเขาไม่ได้แล้ว
ยังจะพาให้คุณตกต่ำ ไม่เจริญเลย.

"คบบัณฑิต บัณฑิตพา ไปหาผล
ไม่อับจน มนตรา มหาศานติ์
อับปัญญา ถ้าคบ กับคนพาล
ในสันดาน พาลพา ไปหาภัย"

igood media
8 ม.ค. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- ป.โท ม.แสตมฟอร์ด (Master degree: PG Signature - Stamford International University)เรียน ป.โท line

แด่วันครูแห่งชาติ

ครู 9 คน พานาวาชีวี ไปข้างหน้า
(ต่อยอดจาก หลวงปู่แหวน สุจินโณ)

1. แม่
เป็นครูคนแรกที่สอนทุกย่างให้เรา, ทำในสิ่งที่ดี และการเอาตัวรอด. สอนเป็นผู้ยอม ผู้แพ้ อย่างสันติวิธี.

2. พ่อ
สอนให้เราสู้ เป็นคนเก่ง ฉลาด รู้จักเอาชนะ.

3. ครูที่โรงเรียน
สอนการใช้เครื่องมือความรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเรียนรู้ วิทยาการ เรียนรู้อาชีพ แก่เรา.

4. เพื่อน
สอนให้เราเรียนรู้ การใช้ชีวิตกับคนอื่น ในสังคม, น้ำใจ การตอบแทน การเสียสละ ทรยศ หักหลัง.

5. สามี-ภรรยา
สอนให้เรา ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตร. รู้จักถนอมน้ำใจ ซื่อสัตย์ ช่วยเหลือ ดูแล คนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด.

6. ลูก
สอนให้เรารู้จัก ความรับผิดชอบ การให้ที่ไม่เอาคืน และการเป็นแบบอย่างที่ดี.

7. ศัตรู
สอนให้เรารู้จัก เลือกคบคน รู้จักหลบหลีกระวังภัย และเป็นแบบฝึกหัด ให้เรารู้จักแก้ปัญหา เอาชนะความโกรธ พยาบาท.

8. พระศาสดา ตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
เป็นบรมครู สูงสุดยอด ของการเกิดเป็น มนุษย์ เทวดา มาร พรหม. (เวไนยสัตว์ - สัตว์ที่สั่งสอนได้) ที่บอกทางไปสู่สุคติ, ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ได้อย่างถาวร. (สิ้นภพ จบเวร - อสังสารวัฏ)

9. ตัวเราเอง

ที่จะเป็นทั้งครูและศิษย์ เรียนรู้แยกแยะ ว่าสิ่งใด ...

จริง - เท็จ
ถูก - ผิด
ดี - ชั่ว
ประโยชน์สุข - โทษทุกข์
ศิลปะ - อนาจาร
สาระ - ไร้สาระ
เที่ยงธรรม - ลำเอียง
เหมาะควร - ไม่เหมาะควร
หมด (สุญญตา) - เหลือ (เสขธรรม)

[*จริยธรรม-9. สู่ดิน ชาวหินฟ้า]

igood media
16 ม.ค. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

เหตุที่ทำให้เกิดเป็น มนุษย์ เทวดา

สุขภาพกาย-จิต ที่แข็งแรง และ สมบูรณ์ *[1]
      เป็นสิ่งวิเศษสุด ในการได้เกิดมาเป็น มนุษย์.

สุขภาพจิต ที่สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน *[2]
      เป็นสิ่งวิเศษสุด ในการได้เกิดเป็น เทวดา.

สุขภาพจิตวิญญาณ ที่ว่างเปล่าจาก รูป เวทนา สัญญา สังขาร *[3]
      เป็นสิ่งวิเศษสุด ในการได้เกิดเป็น พรหม.

สุข-ทุกข์ใดๆ ที่เห็นว่า นั่นไม่ใช่ของเรา (เนตํ มม)
นั่นไม่ใช่เป็นเรา (เนโสหมสฺมิ)
นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา (น เมโส อตฺตา) *[4]
      เป็นสิ่งวิเศษสุด ของการได้ นิพพาน.

*[1] คนเรา มีสุขภาพกายที่แข็งแรงได้ทุกคน ทุกเพศ แต่อาจไม่สมบูรณ์ เพราะเหตุแห่ง อายุ และความพิการ. สุขภาพจิตที่แข็งแรง คือ ทนอยู่กับความทุกข์ ได้อย่างไม่ยาก ไม่ลำบาก. สุขภาพจิตที่ไม่สมบูรณ์ เพราะเหตุแห่ง กิเลส อัตตา ของแต่ละคนไม่เท่ากัน.

*[2] เทวดา กับ มนุษย์ เป็นสังขารธรรม ที่ใกล้เคียงกันมาก, มีจิตใจเหมือนกัน แต่เทวดา ไม่ต้องอาศัยร่างกายแบบมนุษย์ คือ มีร่างกายได้โดย "สำเร็จด้วยใจ" (เนรมิต).

*[3] พรหม มีหลายระดับ (8 ระดับ). ฌาน สมาธิ อันเกิดจากความว่างเปล่า จากขันธ์ทั้งห้า เป็นตัวแบ่งคุณภาพ ของการเป็นพหรม. (ฌาน-1 ฌาน-2 ฌาน-3 ฌาน-4 อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจาตยนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ)

*[4] เนตัง มะมะ, เนโสหมัสมิ, นะ เมโส อัตตา เป็นเส้นแบ่งระหว่าง เทวนิยม (สังขตธรรม) กับ อเทวนิยม (อสังขตธรรม). (พุทธวจน: บาลีสยามรัฐ ลขน - 4/27/22)

igood media
12 ธ.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

ศิษย์มีครู สำคัญที่ว่า ครูของเรานั้น เป็นใคร?

ศิษย์ ที่เรียนรู้ วิทยาศาสตร์, รู้ ไสยศาสตร์, รู้ เดรัจฉานวิชชา ต่างก็อาศัยครู ทั้งสิ้น. ศิษย์ ที่เรียนรู้ พุทธศาสน์ (พุทธวจน) ก็ต้องอาศัยครู เช่นเดียวกัน. แต่ ... ครูของพุทธศาสน์ มีเพียงคนเดียว คือ 'ตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะ'.

ดังนั้น พระสาวก สาวก ที่เรียนรู้ พุทธศาสน์ มาจากตถาคต จะตั้งตนเป็นครู เป็นอาจารย์ได้อย่างไร. แล้วจะวางตถาคต ไว้ตรงจุดไหน?

แท้จริงแล้ว ... พระสาวก สาวก รุ่นหลังๆ ต่างคิดคำสอนของตน แล้วเอามาปะปนกับคำของตถาคต แล้วตั้งตนเป็นครู เป็นอาจารย์. ซึ่งเป็นสิ่งไม่ควรทำ เป็นสิ่งที่ตถาคต ห้ามไว้ด้วยซ้ำ. มิฉะนั้น พุทธจะผิดเพี้ยน ในอนาคต. ดังพุทธทำนายไว้ ดุจเดียวกับ กลองอานะกะ.


31 ต.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ] - CheapFlightsNow
line

เข็มนาฬิกา - ปฏิทิน - สังสารวัฏ

ปฏิทินนั้น ทอดยาวไกล ควบคู่ไปกับ สังสารวัฏ. ปี เดือน วัน ชั่วโมง สั้นยิ่งกว่าเศษเสี้ยว ของสังสารวัฏ จนไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เลย. ทำให้ จำนวนวงรอบ การเริ่มต้น-สิ้นสุด ของปี เดือน วัน ชั่วโมง ไม่อาจนับจำนวนได้.

ช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์ เกิด-แก่-ตาย ไปพร้อมๆ กับ วงรอบของ ปี เดือน วัน ชั่วโมง ซึ่งทอดยาวไกล ควบคู่ไปกับ สังสารวัฏ.

แม้จะมีผู้บอก ให้เดินไปข้างหน้า เหมือนการเดินทางของปฏิทิน. แต่ในที่สุด ชิวิต ก็วนกลับไป ณ จุดเริ่มต้น เหมือนเข็มนาฬิกา อยู่ดี. เพราะ เมื่อมีเกิด ก็ต้องมีแก่ มีตาย วนกลับไปสู่ วงรอบเกิดใหม่ นับครั้งไม่ถ้วน. ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก สั้นยิ่งกว่า เศษเสี้ยวอายุของปฏิทิน.

ดังนั้น จงอย่าประมาท, จงศึกษา เรียนรู้ วิถีแห่ง สังขตธรรม อันประกอบด้วย กฏอิทัปปัจจยตา-ปฏิจจสมุปบาท-อริยสัจสี่. จงนำพาชีวิต ให้หลุดพ้นจาก วงรอบของกาลเวลา และสังสารวัฏ.

เมื่อไม่มีเกิด ก็ไม่มีแก่ ไม่มีตาย. นั่นแหละคือ "ที่สุดโลก" หรือ อมตธรรม.

igood-end
30 ต.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

ตถาคต - นักวิทยาศาสตร์

คำพูดของ นักวิทยาศาสตร์ มีความน่าเชื่อถือ มากกว่า คนทั่วไป. เพราะนักวิทยาศาสตร์ พูดจากหลักฐาน ที่ได้จากการทดลอง และการสมมุติฐาน ซึ่งมีความถูกต้อง เที่ยงตรง มากกว่า คำพูดของคนทั่วไป ที่พูดจาก ความรู้สึก และการรับรู้ที่จำกัด.

คำพูดของ ตถาคต มีความน่าเชื่อถือ มากกว่า ทฤษฎี หลักการ ของนักวิทยาศาสตร์. เพราะตถาคต พูดจากการตรัสรู้ ที่สมบูรณ์ไปด้วย สติ สมาธิ, เป็นความรู้ "สัมบูรณ์" (absolute) เที่ยง ตรง จริง ตลอดกาล (อกาลิโก) ทั้งในปัจจุบัน อดีต อนาคต.

ส่วน ทฤษฎี หลักการ ของนักวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ ไม่ส้มบูรณ์ ไม่ตลอดกาล. เพราะ ทฤษฎี หลักการ เก่า จะถูกลบล้าง ด้วย ทฤษฎี หลักการ ใหม่เสมอ.

igood media
28 ต.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- ป.โท ม.แสตมฟอร์ด (Master degree: PG Signature - Stamford International University)เรียน ป.โท line

ความควรไม่ควร ไม่ใช่ เจตนาหรือไม่เจตนา:

เห็นภาพนี้แล้ว รู้สึกไม่สบายใจ
กับความควร ไม่ควร ของคนไทยพุทธ.
"ความควร ไม่ควร" ไม่ขึ้นอยู่กับ เจตนา.
สังเกตภาพนี้ เท่ากับผู้ดูยืนค้ำหัว
ยืนค้ำเศียรพระพุทธรูป.

อาจไม่มีเจตนาลบหลู่ แต่ไม่บังควร
กระทำต่อสิ่งเคารพสูงสุด.

ผู้วาดภาพ ผู้ถ่ายภาพมุมนี้
เพียงเพื่อเสนอในมุมมอง ศิลปะ
อาจไม่มีเจตนาลบหลู่.
ก็ควรเก็บไว้ชื่นชมคนเดียว
ไม่ควรเอามาเผยแพร่.
ชาวพุทธไทยเองก็ไม่รู้
อาจเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ
เป็นเรื่องของศิลปะ.

หากปล่อยไปนานๆ เข้า
ความไม่สมควร เล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้
อาจบานปลาย เหมือนเหตุที่เกิด
กับ พระอุลต้าแมน.

พระตถาคต ไม่พูดสิ่งใดเล่นๆ
ไม่ทำเรื่องตลก เฮฮา ไร้สาระ.
พระองค์พูดแต่คำจริง.

กรุณา อย่าเอาสัญลักษณ์พระศาสดา
ไปล้อเล่น "ใส่สี ตีไข่" ให้ดูเลอะเทอะ.
กล่าวตู่พระองค์ด้วยคำของพวก
"ลัทธิดลบันดาล" (สารพัดขอ...)

นี่เป็นกรณี "ความควร ไม่ควร" ไม่ใช่ เจตนา.

เลิกเถอะครับ. มุมดีๆ ดูน่าเลื่อมใด
มีตั้งมากมาย ทำไมไม่เอามาเผยแพร่.

ถ้าผมพูดไม่จริง ไม่ถูกใจ ผมยอมถูกด่า.
แต่ถ้าผมพูดจริง สมเหตุสมผล
ท่านก็ควรเปลี่ยน ช่วยกันเตือน.

เป็นชาวพุทธ รัก ศรัทธา ตถาคต.
ร่วมกันประกาศ พุทธวจน

igood media
21 ต.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

สิทธิ และความเท่าเทียม

สิทธิ และ ความเท่าเทียม นั้นมีได้ ในสังคม 3 แบบ.

บุคคล เมื่อเข้าไปอยู่รวมกันแล้ว ย่อมทำให้มีสถานะ สิทธิ เสมอและเท่าเทีมกัน คือ

(1) สังคมพระอริย - ผู้มาบวชแล้ว ย่อมละทิ้ง ญาติ ทรัพย์ ยศ บรรดาศักดิ์.

(2) สังคมนักโทษ - นักโทษติดคุก ย่อมมีอาหาร เสื้อผ้า ที่นอน กิจประจำวัน แบบเดียวกัน.

(3) สังคมสัตว์นรก - สัตว์นรก ย่อมได้รับ รสชาติ ความรู้สึก เร่าร้อน ทรมาน ไร้ความสุข ตลอดเวลา.

ผู้ใดใฝ่หาความเสมอภาค ความเท่าเทียม หาได้ในสถานที่ 3 แห่ง ข้างต้น. สังคมนอกนั้น ล้วนแต่มีลำดับ เหลื่อมล้ำ ในทรัพย์ ยศ ตำแหน่ง หน้าที่ ภูมิปัญญา และ ความไว้วางใจ

igood media
7 ต.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

ต้นทุนชีวิต

ต้นทุนชีวิต ของแต่ละคน อาจไม่เท่ากัน.
แต่สิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรให้ เหมือนกัน คือ เวลา.

เวลา คือ สิ่งเดียว ที่ธรรมชาติ จัดสรรให้
เพื่อนำไป ต่อยอดเป็น "ต้นทุนชีวิต"

บางคน ใช้เวลายาวนาน ในความเพียรพยายาม
       แม้จะพบกับ ความสำเร็จ อันสั้น.
บางคน ใช้เวลาอันสั้น ในการสร้างบาป อกุศล
       แต่ ก่อความเสียหาย แก่สังคม ที่ยาวนาน.

14 ต.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ] - CheapFlightsNow
line

ในหมู่คน 9 จำพวก

ในหมู่คนโกหก ย่อมก่อ เรื่องเท็จเป็นนิจ
ในหมู่คนผิด ย่อมทำ เรื่องผิดกฎหมาย
ในหมู่คนชั่วร้าย ย่อมทำ ตัวเลวเหี้ยมโหด
ในหมู่คนไร้ประโยชน์ ย่อมก่อ โทษทุกข์ในหมู่ญาติ

ในหมู่คนอุบาทว์ ย่อมก่อเรื่อง อนาจาร
ในหมู่คนพาล (อ่อนแอ โง่) ย่อมเสพ แต่เรื่องไร้สาระ
ในหมู่คนไร้สัจจะ ย่อมมี ความลำเอียง เป็นธรรมดา
ในหมู่คนที่มีคนเลื่อมใสศรัทธา อาจก่อเรื่อง ไม่เหมาะควร

แม้ในหมู่กัลยาณมิตรทั้งมวล ย่อมไม่พ้น คนนินทา

igood-end22 ก.ย. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

ดี ร้าย อยู่ที่ กรรม

วันดี มีดี ได้ทุกวัน
วันร้าย ก็ร้าย ได้ทุกวัน
ดี ร้าย ขึ้นอยู่ที่ คน
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ เวทมนต์ อิทธิพล ดลบันดาล

วันหนึ่งๆ ย่อมมีดี มีร้าย ผสมกัน
วันหนึ่งๆ ย่อมมีทุกข์ มีสุข ผสมกัน
ดี ร้าย ทุกข์ สุข เกิดขึ้น เพราะมีเหตุ
ดี ร้าย ทุกข์ สุข เป็นสิ่งไม่เที่ยง
เกิด ดับ ได้ตลอดเวลา

เป็น พุทธบุตร ย่อมเชื่อ สัทธา
ในกฏแห่งกรรม (เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ)
ถ้าไม่ใช่ชาวพุทธ ก็เป็นเสรีภาพของเขา ที่เขาจะเชื่อเช่นนั้น.

สามารถเข้าถึงความจริงแท้แห่งกรรม ด้วย
มโนทัศน์สัมพัทธภาพ (conceptual relativity)

igood media
19 ก.ย. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- ป.โท ม.แสตมฟอร์ด (Master degree: PG Signature - Stamford International University)เรียน ป.โท line

การเรียน ศีลธรรม งาน

การเรียน คือ การสร้างคุณภาพ ให้แก่มนุษย์
ศีลธรรม คือ การสร้างคุณค่า ให้แก่มนุษย์
การฝึกงาน คือ การสร้าง ความคิดสร้างสรรค์ ให้แก่มนุษย์.

สามสิ่งนี้ ต้องไปด้วยกัน. สถาบันการศึกษา ต้องทำสามสิ่งนี้.

igood media
28 ส.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

คนสันดานริษยา - คนสันดานโกง

ปุจฉา:

ความเห็นแก่ตัว แล้งน้ำใจ และประกอบกรรมชั่ว ของคนในปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างหนอ. ใครจะตอบได้ถูกใจ

วิสัชชนา:

ความเห็นแก่ตัว แล้งน้ำใจ และประกอบกรรมชั่ว ของคนในปัจจุบัน มีสาเหตุมาจาก จิตริษยา.

"จิตริษยา"

เมื่อคนคนนั้น เกิดจิตริษยา ก็ไม่อยากให้ คนอื่น ได้ดีเกินกว่าตัวเอง (แม้ว่า คนอื่น นั้น จะเป็นพี่ น้อง ญาติ เพื่อน ก็ตาม)

เมื่อไม่อยากให้ใครดีกว่าตัวเอง (เป็นเหตุ)
ก็จะทำทุกวิถีทาง เพื่อให้ตัวเอง ได้เปรียบ (เป็นผล)

ความได้เปรียบทั้งหลายแหล่ ก็จะถูกแสดงออกมาให้เห็น
เป็นความเห็นแก่ตัวบ้าง ความแล้งน้ำใจบ้าง พูดโกหกบ้าง และหนักยิ่งขึ้น ก็ประกอบกรรมชั่ว ได้ทุกกรณี.

บุคคลผู้ริษยา ย่อมทำร้ายตัวเอง และ ผู้อื่น.
บุคคลผู้ริษยา ย่อมไม่ให้อภัยใครๆ ได้.
"คนริษยา คือ คนที่เห็นคนอื่นดีกว่าแล้ว ไม่สบายใจ"

หมายเหตุ
'คนริษยา' มี 'คนสันดานโกง' เป็นเพื่อนสนิท.
คนสันดานโกง คือ คนที่ ได้เปรียบ คนอื่นแล้ว สบายใจ.

igood media
22 ส.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

มโนทัศน์สัมพัทธภาพ

นี่คือ ความจริง ในมุมหนึ่งของ 'ผู้สังเกต',
(ไม่ปรากฏผู้เขียน)

"วันที่ท่านครูบาเจ้าบุญชุ่ม สังวโร ทำนายและสั่งไว้ ก่อนปิดตัวเข้าถ้ำกรรมฐาน ไม่ยอมออกมาจนกว่าจะครบกำหนด 3 ปี ท่านทำนายไว้ดังนี้

1. วันที่ 20 ส.ค. 2562 ตรงกับอังคาร แรม 5 ค่ำ เดือน 9 จะเกิดภัยพิบัติ คนจะตายมากมาย

2. วันที่ 14 ต.ค. 2562 ตรงกับวันจันทร์ แรม 1 เดือน 11 กลางคืนฝนจะตกหนัก

3. วันที่ 24 ต.ค. 2562 ตรงกับวันพฤหัส แรม 11 ค่ำ เดือน 11 โลกจะมืด 45 วัน ให้เตรียมอาหารการกินไว้ให้พร้อมและให้นั่งสมาธิภาวะนา ห้ามทานเนื้อสัตว์

4. วันที่ 3 ธ.ค. 2562 ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1 ห้ามทำงาน ให้ถือศีลกินเจ ภาวนาอย่างเดียว แล้วจะหลุดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง สาธุ ๆ ๆ"

นี่คือ ความจริง ในมุมของ 'ผู้ที่ถูกสังเกต' (สู่ดิน ชาวหินฟ้า)

อย่าตื่นตระหนก เชื่อคำทำนาย คำพยากรณ์ ... แต่สิ่งที่ควรฟังด้วยดี ควรเงี่ยหูฟัง ควรตั้งจิตที่จะรู้ทั่วถึง และ สำคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน

คือ

ผล เกิดเพราะ เหตุ ตามหลัก อิทัปปัจจยตา
ผล และ เหตุ ย่อมอาศัยกันและ เกิดขึ้น ตามหลัก ปฏิจจสมุปบาท
ผล ที่เป็น อริยคุณ ("คุณ" ที่ทำให้ สัตว์ ไม่ต้องไป อบาย นรก) ที่ควรสร้าง ควรได้ ควรมี คือ

(1) รู้ทุกข์ (ทุกข์ - ความจริง ความเป็นไป เช่นนั้นๆ)

(2) รู้เหตุ (สมุทัย - เกิด เสื่อม แปรเปลี่ยน)

(3) รู้วิธีแก้ที่ต้นเหตุ (มรรค - รู้ชัดใน การเกิด การดับ รสอร่อย โทษของรสอร่อย และ อุบาย ที่จะไปให้พ้นจาก รสอร่อย)

(4) รู้ผลของ (1) + (2) + (3) จนกระทั่ง ทนทุกข์ได้ ไม่ยาก ไม่ลำบาก (ซึ่งเรียกภาวะนั้นว่า 'สุข') และ รู้ได้ด้วยตนเองว่า นั่นแหละ คือ "ที่สุดแห่งทุกข์" เท่าที่ตนมี ตนได้.

ชาวพุทธ, บุตรแห่ง ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ควรละได้แล้ว ซึ่ง วัตตโกตูหลมงคล และ สีลัพพตุปาทาน

ไม่ว่า จะอยู่ในรถ อยู่บนถนน ก็มีโอกาส ตาย 100%
ไม่ว่า จะอยู่บ้าน ไปถ้ำ เที่ยวรีสอร์ท ก็มีโอกาส ตาย 100%
ไม่ว่า จะบวชเป็นนักบวช ศาสนาใดๆ ก็ตาย 100%

เพราะ "การเกิด" (ชาตะ) เป็นต้นเหตุ ของ การแก่ การตาย (ชรา มรณะ) เราต้องตายแน่ๆ 100% ... และเมื่อตายแล้ว หวังจะได้เกิดในภพมนุษย์โลกนั้น มีแค่ 00.0000000000000000000000001%, ไปนรก เปรตวิสัย เดรัจฉาน 99.99999999999999999999999999%*

ดังนั้น สิ่งที่น่ากลัว (ภัย) สำหรับพุทธบุตร คือ การไม่รู้ใน อริยคุณ (1) + (2) + (3) + (4) ตามที่กล่าวมาแล้ว.

ชาวพุทธ, บุตรแห่ง ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พึงใส่ใจ ตามนี้ ส่วนผู้ไม่ใช่ ก็กราบขออภัย ... ไม่ได้มีเจตนาหมิ่น ในอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือ.

[*] ดู สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ [ไตรปิฎก -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๘/๑๗๕๗.]

ภิกษุทั้งหลาย ! เธอทั้งหลาย จะสำคัญความข้อนี้ ว่าอย่างไร : ฝุ่นนิดหนึ่ง ที่เราช้อนขึ้น ด้วยปลายเล็บนี้ กับมหาปฐพีนี้ ข้างไหนจะมากกว่ากัน?
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! มหาปฐพีนั่นแหละ เป็นดินที่มากกว่า. ฝุ่นนิดหนึ่ง เท่าที่ทรงช้อนขึ้น ด้วยปลายพระนขานี้ เป็นของมีประมาณน้อย. ฝุ่นนั้น เมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปฐพี ย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึง แม้ซึ่งกะละภาค (ส่วนเสี้ยว)”.

ภิกษุทั้งหลาย ! อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น : สัตว์ที่เกิดกลับมาสู่หมู่มนุษย์ มีน้อย; สัตว์ที่เกิดกลับมา เป็นอย่างอื่นจากหมู่มนุษย์ มีมากกว่าโดยแท้. ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? ภิกษุทั้งหลาย ! ข้อนั้น เพราะความที่สัตว์เหล่านั้น ไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่.

19 ส.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ] - CheapFlightsNow
line

มโนทัศน์สัมพัทธภาพ

นี่คือ ความจริง ในมุมของ 'สิ่งที่ถูกสังเกต',

"เงิน เป็นสิ่งที่เราหาได้ ตลอดเวลา
แต่ เวลา เรากลับสูญเสียมันไป ทุกวินาที."

...

นี่คือ ความจริงอีกด้านหนึ่งของ 'ผู้สังเกต',

เงิน เป็นสิ่งไร้ค่า ถ้าจะเอาไปแลกกับ เวลา
เวลา ต่างหาก ที่แลก ซื้อ ทุกสิ่งได้ดังใจ
แม้กระทั่ง ชีวิต วิญญาณ.

เพราะ เวลา เป็น อมตะ และเป็นสิทธิ์เสรี
ที่ใครๆ จะไขว่คว้าเอาไว้ได้, เพียงแต่ว่า
ผู้แสวงหาเวลา ต้องใช้ สติ และ ปัญญา
ในการ ตักตวงเวลา ไว้กับตัว.
(โดย เก็บ เวลา ไว้ใน 'อานาปานสติ')

และ ถ้ามีเวลา เป็นของเรา, ชีวิต วิญญาณ
แม้กระทั่ง เงิน เราก็แลกหามันมาได้.

...

ดังนั้น จงใช้ เงิน และ เวลา อย่างมีสติและรู้คุณค่า.

igood-end9 ส.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

ภัย

ภัย ที่เหมือน ไฟ กำลังไหม้บนหัว
อย่ามัวถามว่า ใครเป็นคนจุดเพลิง
ต้องรีบ ดับไฟบนหัวก่อน เป็นลำดับแรก

"ความคิด .. เป็นทั้งมิตรและศัตรู
ความรู้... เป็นทั้งครูและเพื่อน"

"ความรู้ที่บิดเบือน ... เสมือนโจร ที่แฝงตัว
ความรู้ดี รู้ชั่ว ... เป็นสุดยอด ของ ความคิด-ความรู้"

igood media
30 ก.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- ป.โท ม.แสตมฟอร์ด (Master degree: PG Signature - Stamford International University)เรียน ป.โท line

เพชร

เพชร จะมี คุณค่า เมื่อถูกเจียรนัย
เพชร จะมี ราคา เมื่อถูกนำมาโชว์

คน จะมี ศักยภาพ เมื่อฝ่าฟัน อุปสรรค
คน จะมี ความสุข เมื่อทนอยู่กับ อุปสรรค นั้นได้
อย่างไม่ทุกข์กาย ไม่ทุกข์ใจ

igood media
26 ก.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

คนสันดานริษยา กับ คนขี้แพ้ชวนตี

ประเทศใด สังคมใด มีคนสองประเภทนี้
คือ คนสันดานริษยา กับ คนขี้แพ้ชวนตี
ประเทศนั้น สังคมนั้น ปกครองยาก.

คนริษยา คือ คนที่เห็นคนอื่น ดีกว่าตัว แล้วไม่สบายใจ.

คนขี้แพ้ชวนตี คือ คนที่เมื่อตนเสียเสียเปรียบ แม้เพียงเล็กน้อย
ก็จะกล่าวโทษว่า กติกา ไม่เป็นธรรม แต่ถ้าตนได้เปรียบ จะนิ่งเฉย ตีกิน แม้ว่า กติกา นั้น จะเอื้อประโยชน์แก่คนส่วนน้อย และไม่เป็นธรรมแก่คนส่วนใหญ่.

igood media
5 เม.ย. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

จักรพรรดิราช (มหาราช)

ไม่ได้เกรงว่า ศาสนาใด จะกลืนกิน ศาสนาใด
ไม่ได้กลัวว่า ประเทศใด จะครอบครอง ประเทศใด
ไม่ได้หวั่นใจว่า ชาติใด จะครอบงำ ชาติใด

เพราะ ฝ่ายที่อ่อนแอกว่า ย่อมด้อยกว่า ฝ่ายที่เข้มแข็งกว่า
นี่คือ ธรรมชาติของ สัตว์ มนุษย์ เทวดา.

ความสมดุล ความผาสุก ของสังคม ประชาชาติ และของโลก

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า -
ศาสนาใด กลืนกิน ศาสนาใด
ประเทศใด ครอบครอง ประเทศใด
ชาติใด ครอบงำ ประเทศใด

แต่ขึ้นอยู่ที่ว่า -
ฝ่ายที่เข้มแข็งกว่า จะปกครอง ฝ่ายที่อ่อนแอกว่า อย่างไร
ฝ่ายที่เข็มแข็งกว่า จะควบคุม ฝ่ายที่เข้มแข็งด้วยกันเอง อย่างไร

ที่จะปกป้อง ฝ่ายที่อ่อนแอกว่า
ไม่ให้ถูกรุกราน ทำร้าย เอาเปรียบ เบียดเบียน
จากผู้ที่เข้มแข็งกว่า แต่ฉลาด เฉโก ไร้คุณธรรม.

และจะส่งเสริม ฝ่ายที่อ่อนแอกว่า
ให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ฉลาด และมีปัญญา.

นี่ต่างหากเล่า สมควรจะเรียกขานนาม ผู้ปกครองเช่นนี้ว่า
จอมจักรพรรดิ หรือ มหาราช.

12 ก.พ. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ] - CheapFlightsNow


เห็นแก่ตัวน้อยลง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากขึ้น นั้นต่างกัน

เพราะทุกวันนี้ คนเรา 'เห็นแก่ตัว' น้อยลง
แต่
'เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว' มากขึ้น.
จึง มีแต่ ทุกข์ปัญหา เพิ่มขึ้น.

ถ้าเห็นแก่ตัว ก็จะหันมารักสุขภาพ รักสิ่งแวดล้อม
ไม่สร้างมลพิษให่แก่ตัวเอง.

แต่ถ้าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เขาก็จะเบียดเบียน
ทั้งตัวเอง และผู้อื่น เพื่อหวังประโยชน์เป็นหลัก.

igood-end10 ก.พ. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] ] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

ภาพที่หาดูได้ยาก เพราะเหตุ ๓ ประการ.

พุทธศาสนิก ทั้งหลาย ! ภาพที่หาดูได้ยาก เพราะเหตุ ๓ ประการ มีอยู่.
ภาพที่หาดูได้ยาก เพราะเหตุ ๓ ประการ นั้น อย่างไรเล่า?!
ภาพที่หาดูได้ยาก เพราะเหตุ ๓ ประการ คือ;

ภาพที่หาดูได้ยากเพราะ จะไม่มีพระอริยะ มาเดินผ่านให้เราเห็น หนึ่ง.

ภาพที่หาดูได้ยากเพราะ เยาวชน จะมองไม่เห็นพระ (เพราะมัวสนใจจอสี่เหลี่ยมในมือ) หนึ่ง.

ภาพที่หาดูได้ยากเพราะ แม้เยาวชนจะเดินผ่านพระ แต่จะเดินผ่านไป เสมือนมีสิ่งประหลาดเดินผ่าน หนึ่ง.

พุทธศาสนิก ทั้งหลาย ! นี้คือ ภาพที่หาดูได้ยาก เพราะเหตุ ๓ ประการ ดังนี้แล.

[เอกาปิฎก ฉบับภาษาไทย. เล่ม/ข้อ/หน้า; ๑/๑/๑.]

igood-end11 ตุลาคม 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

 

รถสี่คัน

รถคันที่ 1 - ราคาถูก เราไม่ได้ซื้อ แต่ได้ใช้มันอย่างสนุกสนาน
รถคันที่ 2 - ราคาแพงกว่ารถคันแรก เป็นร้อยเท่าพันเท่า เราซื้อให้คนที่เรารัก และเราก็ไม่ได้ใช้มัน
รถคันที่ 3 - ราคาแพงกว่ารถคันแรก เป็นล้านเท่า แต่เราก็ซื้อมันมาใช้ ด้วยความภาคภูมิใจ แม้จะเหน็ดเหนื่อยแทบขาดใจ
รถคันที่ 4 - ราคาไม่แพงนัก และไม่มีใครอยากใช้ แต่ในที่สุด เราก็ได้ใช้มัน.

รถสี่คัน คือ รถอะไร?

ตอบ -
รถเด็กเล่น - รถเข็นคนชรา - รถเก๋งยี่ห้อแพง - รถขนศพ.

igood-end16 เม.ย. 2560

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICAline

อุ้มบุญ

นักปราชญ์นิรนาม กล่าวไว้ว่า

(๑) การได้ดูแลบุพการี ในชาตินี้
"เป็นหน้าที่ของเรา" ที่ต้อง "ใช้หนี้" ในอดีต
เมื่อทำแล้ว จึงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ท้อแท้ใดๆ

หรือ

(๒) การได้ดูแลบุพการี ในชาตินี้
"เป็นโชค วาสนา ของเรา" ที่มีโอกาส เก็บตวงบุญ
เมื่อทำแล้ว อาจรู้สึกเหนื่อยบ้าง ท้อแท้บ้าง แต่ก็ เต็มใจ ทำต่อไป
สิ่งที่ได้ คือ ก้อนบุญแท้ๆ ที่เป็นของเรา
(ลูกคนไหนทำ คนนั้นได้ ไม่ทำ ก็ไม่ได้)

การได้ดูแลบุพการี มีเหนื่อยบ้าง สุขใจบ้าง ท้อบ้าง เต็มใจบ้าง
นั่นคือ เราทั้งได้ ชดใช้หนี้ และได้สร้างบารมีบุญ ไปในคราวเดียวกัน
ดังนั้น การได้ดูแลบุพการี มีแต่ได้ กับ ได้ ไม่มีเสียเลย

และเมื่อ ทำให้ บุพการี ได้
"เห็นธรรม" (ฟังธรรม - พุทธวจน)
"เข้าถึงธรรม" (มีศีล รักษาศีล) หรือ
"บรรลุธรรม" (ละนันทิ ละราคะได้)
คือ อานิสงส์แห่งบุญ ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าบุญอื่นใด

igood-end16 เม.ย. 2560

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

นี่คือ คำประโลมพร

นี่คือ คำประโลมพร ของผู้มีความปรารถนาดี ต่อมิตรสหายที่รัก

คนนี้ เป็นคนดีที่ฉันขอให้เทวดาคุ้มครอง ไม่เจ็บไม่จน ตลอดปี 2560 มีความสุข 100% มีเงินเหลือใช้ 100% ถ้าคุณรักฉัน ส่งกลับมาหาฉันด้วยนะ.

นี่คือ คำพรของฉัน ที่คุณจะได้รับจริง เดี๋ยวนี้!

คนนี้ เป็นคนที่ฉัน ขอร้องให้ เทวดา สั่งสอนให้เขา เลิก เล่น กิน สูบ ดื่ม เสพ ไม่โกง ไม่ข้บรถย้อนศร - จะได้ไม่เจ็บ ไม่จน ตลอดปี 2560 - มีความสุข 50% มีเงินเหลือใช้ 50% - ส่งต่อให้กับคน ที่คุณทั้งรักและเกลียด (ขอแค่คนสองประเภทนี้เท่านั้น) - ถ้าคุณรักฉัน ก็จงรักตัวเอง ให้มากกว่า ที่คุณรักฉัน.

รักนะ สาธุ.
เสียงกระซิบจากสวรรค์

This is my prayer

This is you, a person who me asked God and angel instructed him or her to quit smoking, drinking, eating addiction, does not cheat, wrong-way driving. You would have good health and rich throughout the year 2017. So so, happy 50% of the money remaining 50%. Please forward to everyone who you love and hate (just two people only). If you love me, love yourself more than you love me.

Love you, Amen!

igood-end6 พ.ย. 2559

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.โท ม.แสตมฟอร์ด (Master degree: PG Signature - Stamford International University)
line

กระดาษแผ่นนั้น ทำไมสำคัญนัก?

กระดาษแผ่นหนึ่ง ไม่หนา แต่ ทำให้คน หน้าหนา (หน้าด้าน) เพื่อจะได้ครอบครองมัน

กระดาษแผ่นหนึ่ง ไม่หนัก แต่ ทำให้คน ที่หลงมัน ต้องแบกทุกอย่าง เพื่อจะได้ครอบครองมัน

กระดาษแผ่นหนึ่ง ไม่ใหญ่ แต่ ทำให้คน หน้าใหญ่ (อวดโอ่) เพื่อจะได้โชว์ความสามารถ ว่าได้ครอบครองมัน

กระดาษแผ่นหนึ่ง ไม่มีปากเสียงกับใคร แต่ ทำให้คน ที่ลุ่มหลงมัน มีศรัตรูรอบตัว

กระดาษแผ่นหนึ่ง ทอดตัวสงบนิ่ง แต่ ทำให้คน ต่างวิ่งกระหืดกระหอบ เพื่อจะได้ครอบครองมัน

กระดาษแผ่นหนึ่ง กลับไร้ประโยชน์ เมื่อไม่สามารถ ทำให้เจ้าของผู้ครอบครองมัน รอดพ้นจาก ความเจ็บ และความตาย.

igood-end30 เม.ย. 2560

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

การเมือง การตลาด การสื่อสาร

การเมือง คือ ศิลปะ แห่งความเป็นไปไม่ได้ (evita de peron)
การตลาด คือ คือ ศาสตร์ แห่งการแสวงความได้เปรียบ โดยที่ไม่ทำให้อีกฝ่าย รู้สึกเสียเปรียบ
การสื่อสาร คือ ศิลปะและศาสตร์ แห่งการสร้างสมดุล ระหว่างสองสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกัน*

*ทุกสรรพสิ่ง ล้วนเคลื่อนไหว และมีการสื่อสารระหว่างกัน ตลอดเวลา
*การสื่อสาร จะผกผันกับ เวลา และพื้นที่ เสมอ (กาลอวกาศ - spacetime)

นักการเมือง มักอาศัย "ความรู้สึก" ของประชาชน มาเป็นเครื่องมือ
แต่พระเจ้าอยู่หัว ไม่ได้อาศัย ความรู้สึก ของประชาชน มาเป็นเครื่องมือ พระองค์ไม่เลือกข้าง ไม่เลือกฝ่าย พระองค์ทำ แล้วก็ให้อย่างเดียว

22 ตค. 2559

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - CheapFlightsNow
line

ของซื้อ ของฝาก

คติของ แม่ค้าข้างทาง :
"ขายได้ คือ เรื่องใหญ่ อนามัย คือเรื่องเล็ก"

คติของ คนซื้อสุขภาพ :
"ไม่ซื้อ ไม่เป็นไร อนามัย เรื่องใหญ่กว่า"

คติของ คนซื้อเป็นของฝาก :
"เพราะมันสวย จึงซื้อไป อนามัย ไม่สำคัญ"

igood-end22 พ.ย. 2559

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] ] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

สิ่งที่ปรากฏ

จริง หรือ เท็จ อยู่ที่ หลักฐาน
ดี หรือ ชั่ว อยู่ที่ สันดานคน
ถูก หรือ ผิด อยู่ที่ เหตุผล
ศิลปะ หรือ อนาจาร อยู่ที่ อารมณ์

igood-end28 พ.ย. 2559

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

สิ่งหนึ่งมี อีกสิ่งหนึ่ง ก็ปรากฏ

(๑) 'ฉาก' กับ 'แสง'
(๒) 'เกิดขึ้น' กับ 'ดับสลาย'
สองสิ่งนี้ อิงอาศัย ซึ่งกันและกัน

มีฉาก แต่ไร้แสง ก็มองไม่เห็น
มีแสง แต่ไม่มีฉาก ก็มองไม่เห็น เช่นกัน
มีเกิด ก็มี ดับสลาย
ไม่เกิด ก็ไม่ต้องมี ตาย

สิ่งที่มองไม่เห็น ไม่ใช่ว่า ไม่มี
สิ่งใด ไม่มีอยู่ สิ่งนั้น ก็มองไม่เห็น

สิ่งใด เมื่อกำหนด 'ความหมาย' มันขึ้นมา
สิ่งนั้น จึง 'มี'
เรียกสิ่งนั้นว่า 'นาม' (นามธรรม)

สิ่งใด เมื่อถูก 'ค้นพบ' ขึ้นมาแล้ว
สิ่งนั้น จึง 'ปรากฏ' และสัมผัสได้
ด้วยประสาทสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส
เรียกสิ่งนั้นว่า 'รูป' (รูปธรรม)

ทุกสรรพสิ่ง ล้วนเคลื่อนไหว และมีการสื่อสารระหว่างกัน ตลอดเวลา
การสื่อสาร จะผกผันกับ เวลา และพื้นที่ เสมอ (กาลอวกาศ - spacetime)

igood-end29 พย. 2560

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.โท ม.แสตมฟอร์ด (Master degree: PG Signature - Stamford International University)
line

 
   
  thinking focus new idea today
คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี
 


igood media copyright
 
SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net : Administration and Producer
Copyright © 2010-2016 intelligence good media homeschool.
All rights reserved. me@igoodmedia.net


:

.

.2560

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ] - CheapFlightsNow
line

:

.

igood-end2560

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

:

.

igood-end.2560

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.

igood-end.2560

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.โท ม.แสตมฟอร์ด (Master degree: PG Signature - Stamford International University)
line

:

.

igood-end2560

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.

2560

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ] - CheapFlightsNow
line

:

.

igood-end2560

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] ] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line