ชุมชน คนคิดดี
   HOME  |   Articles - Book - Poem - SongAUTHOR   |  FILM SCHOOL  |  COMMUNICATION ARTS  |  MY BLOG  |

Blog film school

My Media channel

blog

1
หน้าแรก
2
บทความ
หนังสือเล่ม
ร้อยกรอง เพลง
3
บทภาพยนตร์
ภาพยนตร์สั้น
วีดิโอ มิวสิควีดิโอ
4
วิชาเรียนนิเทศศาสตร์
ตำราเอกสาร
สื่อการเรียน
 

 

 

  BUDDHA'S WORDS - BUDDHAWAJANA

 

 

 

 

 สืบค้น ตรวจหา เทียบเคียง พุทธวจน จากพระไตรปิฎก
พุทธวจน : วัดนาป่าพง

ตรวจหา - เทียบเคียง พุทธพจน์ จากพระไตรปิฎก ผ่าน E-Tipitaka เวบไซต์

002 -

ทุกคน เกิดมา ก็มี กิเลส ด้วยกันทั้งนั้น
คนที่มี กิเลส ไม่ใชว่า จะตก นรก เสมอไป
คนที่มี กิเลส ไปสวรรค์ ก็มี
ถ้าทำตามเงื่อนไข "2 ต้อง 2 ไม่" คือ
.
ต้องรักษาศีล 5
ต้องมั่นศรัทธา ต่อ พระตถาคต เพียงพระองค์เดียว
ไม่เอา เดรัจฉานวิชชา
ไม่ไขว่คว้า มิจฉาทิฐิ

คนมีศีล ไม่ใช่ ไม่มีกิเลส (คนหมดกิเลส เป็นพระอรหันต์)
คนศรัทธา พระตถาคต ต้องฟัง คำของพระองค์ (พุทธวจน) เท่านั้น
'เดรัจฉานวิชชา' พาคนไปนรก ทางเดียว
'มิจฉาทิฐิ' ปิดกั้นประตู สวรรค์

ดิน หิน ฟ้า. (20-02-2561)
ชุมชน คนคิดดี - igoodmedia.net

สู่ดิน ชาวหินฟ้า - igoodmedia.net (2018)
dfilm school - active learning homeschool.

เพราะคนมิจฉาทิฐิ - คนเดรัจฉานวิชา - คนไร้ศีล - คนดูหมิ่นพระศาสดา. เขาใช้ทั้ง อิทธิปาฏิหาริย์ และ อาเทสนาปาฎิหาริย์ ในการ ปกปก บิดเบือน คำสอนแท้จริง ของพระองค์ เพื่อว่า พวกเขา จะได้ทำการ "เดรัจฉานวิชชา" ได้ถนัดนั่นเอง.

คิดดูเถิดว่า ถ้าเปิดเผย คำของพระศาสดา บทสำคัญแค่บทเดียว แล้วท่านจะรู้ว่า สิ่งที่ผมพูดนี่ จริงหรือไม่

"ภิกษุทั้งหลาย ! พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้, สุตตันตะเหล่าใด ที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน"

"ภิกษุทั้งหลาย ! ส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตา, เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่; เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน จึงพากันเล่าเรียนไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า "ข้อนี้เป็นอย่างไร? มีความหมายกี่นัย?" ดังนี้. ด้วยการทำดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้. ธรรมที่ยังไม่ปรากฎเธอก็ทำให้ปรากฎได้, ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้" [ทุก. อํ. ๒๐/๖๘/๒๙๒]

สุตตันตะ (คำสอน คำพูด) ที่กวีแต่งขึ้นใหม่ เป็นคำร้อยกรอง สละสลวย วิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก ไม่ควรฟัง ไม่ควรศึกษ แต่ถ้าเป็นคำของตถาคต จะเป็นข้อความลึกซึ้ง ชั้นโลกุตตระ ว่าด้วยเรื่องสุญญตา ควรฟัง ควรศึกษา เปิดธรรมที่ถูกปิด [พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ เล่ม 20 หน้า 68 ข้อ 292]

เดรัจฉานวิชา มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว ... ครั้งหนึ่ง พระภารทวาชะ เหาะไปเอาบาตรไม้จันทน์ของเศรษฐี ที่นำมาถวาย เมื่อพระตถาคต รู้ทรงตำหนิ ด่าแบบสาดเสียเทเสีย ว่าประพฤติแบบเดียวกับโสเภณี. ... ประเทศไทย เต็มไปด้วยพระมิจฉาทิฐิ และทำเดรัจฉานวิชา พระที่รักษาศีลของพระอริยะนั้น มีอยู่ แต่ก็หาได้ยากมากๆ. (จริงๆ แล้ว ศีลของพระ มีมากกว่าสองพันข้อ ไม่ใช่ 227 ขัอ อย่างที่เข้าใจกัน)

หากพระศาสดา ยังอยู่ที่นี่ ในประเทศไทย อยากรู้ว่า จะมีพระรูปไหน กล้าทำ เดรัจฉานวิชชา ?

ปฏิรูปศาสนา จะไม่มีวันสำเร็จ ถ้าเที่ยวได้ไปปราบ พวกนอกรีต ทำเดรัจฉานวิชชา. การไปปะทะโดยตรงกับคนพวกนี้ มีแต่สร้างความแตกแยก เพราะคน (พระ) พวกนี้ โคตรอิทธิพล เด็กอมมือก็รู้. ฉะนั้น ไม่ต้องไปแตะคนพวกนี้เลย.

แต่สิ่งที่ต้องทำ คือ
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ ประกาศ พุทธวจน คำพูดแท้ๆ ของพระตถาคต. เพราะไม่ต้องไปปะทะกับใคร ... ที่มีข้อเสนอนี้ เพราะเชื่อว่า อนุสาสนีย์ปาฏิหาริย์ คือ สิ่งอัศจรรย์ที่เป็นจริง. ถ้าไม่จริง พระตถาคต คงไม่ยืนยันว่า ศาสนีย์ (คำพูด คำสอน) ของพระองค์ นั้นเป็นปฏิหาริย์ ที่เหนือกว่า อิทธิปาฏิหาริย์ และ อาเทสนาปาฏิหาริย์.

001 - จริงหรือไม่? พระศาสดา ตรัสห้าม ไม่ให้ฟัง 'คำกล่าวของสาวก' ให้ฟังเฉพาะ คำของพระศาสดา ... คำสอน ของพระอาจารย์ จากสำนักต่างๆ และพระสงฆ์รุ่นหลังๆ ชื่อเสียงโด่งดังทั้งนั้น มีลูกศิษย์มากมาย ควรทำอย่างไร?

    thinking focus new idea today
     คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี
 


igood media copyright
 
SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net : Administration and Producer
Copyright © 2010-2017 intelligence good media homeschool.
All rights reserved. me@igoodmedia.net